آیا HVAC شامل تهویه می شود؟

بله، HVAC شامل تهویه می شود. تهویه بخش مهمی از سیستم های HVAC است، زیرا با وارد کردن هوای تازه و حذف هوای کهنه به تنظیم کیفیت هوا در ساختمان کمک می کند. تهویه همچنین به کنترل سطح دما و رطوبت در ساختمان کمک می کند و همچنین خطر آلودگی های موجود در هوا را کاهش می دهد. تهویه مناسب برای یک محیط داخلی سالم و راحت ضروری است.