محاسبه نرخ جریان آب در HVAC

دبی آب یک پارامتر مهم در طراحی و بهره برداری از سیستم های HVAC است. محاسبه دبی صحیح آب برای اطمینان از عملکرد موثر و کارآمد سیستم بسیار مهم است.

معادلات

برای محاسبه دبی آب در سیستم های HVAC می توان از معادلات زیر استفاده کرد:

گرمای کل

$$H = 500 \times GPM \times \Delta T$$

سرعت جریان آب اواپراتور

معادله سرعت جریان آب اواپراتور، مقدار آبی را که برای حذف مقدار معینی از گرما باید از اواپراتور عبور کند، محاسبه می کند. معادله این است:

$$GPM_{EVAP} = \frac{TONS \times 24}{\Delta T}$$

سرعت جریان آب کندانسور

معادله سرعت جریان آب کندانسور مقدار آبی را که باید از کندانسور عبور کند تا مقدار معینی گرما را از بین ببرد، محاسبه می کند. معادله این است:

$$GPM_{COND} = \frac{TONS \times 30}{\Delta T}$$

جایی که:

  • حگرمای کل است (Btu/hr)
  • GPMسرعت جریان آب (گالن در دقیقه) است
  • Δتیاختلاف دما (درجه فارنهایت) است
  • تنبار تهویه مطبوع (تن) است
  • GPMEVAPسرعت جریان آب اواپراتور (گالن در دقیقه) است.
  • GPMCONDسرعت جریان آب کندانسور (گالن در دقیقه) است.

واحد

نرخ جریان آب را می توان در هر دو واحد Imperial و SI بیان کرد.

واحدهای امپراتوری:

  • گالن در دقیقه (GPM)

واحدهای SI:

  • لیتر در ثانیه (L/s)

مثال

یک کولر گازی دارای بار تهویه مطبوع 10 تن است. اختلاف دما بین اواپراتور و کندانسور 20 درجه فارنهایت است.

سرعت جریان آب اواپراتور

$$GPM_{EVAP} = \frac{TONS \times 24}{\Delta T} = \frac{10 \times 24}{20} = 12 GPM$$

سرعت جریان آب کندانسور

$$GPM_{COND} = \frac{TONS \times 30}{\Delta T} = \frac{10 \times 30}{20} = 15 GPM$$

ماشین حساب نرخ جریان آب


نتیجه

محاسبات دبی آب در طراحی و بهره برداری از سیستم های HVAC مهم است. با درک معادلات و واحدهای مربوطه، می توانید به طور دقیق دبی آب را برای سیستم خود محاسبه کنید.

یادداشت های اضافی

  • معادلات فوق برای محاسبات ساده می باشد. محاسبات دقیق تر ممکن است نیاز به در نظر گرفتن عوامل دیگری مانند نوع سیستم HVAC، شرایط عملیاتی و خواص آب داشته باشد.