چگونه ظرفیت بار طراحی را محاسبه می کنید؟

ظرفیت بار طراحی با در نظر گرفتن کل دریافت گرما از همه منابع، مانند افراد، چراغ‌ها و تجهیزات، و کم کردن تلفات حرارتی کل از پوشش ساختمان محاسبه می‌شود. این محاسبه بر اساس اندازه ساختمان، جهت گیری، عایق کاری و عوامل دیگر است. سپس برای تعیین ظرفیت بار طراحی، افزایش حرارت کل بر ظرفیت سرمایش کل سیستم HVAC تقسیم می شود. این محاسبه باید توسط تکنسین HVAC واجد شرایط انجام شود تا از دقت و کارایی اطمینان حاصل شود.