دانلود Coolselector

Coolselector®2 (از دانفوس شرکت) به بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش کارایی در هر سیستم HVACR کمک می کند. محاسبات بی طرفانه را بر اساس مجموعه ای از شرایط عملیاتی - مانند ظرفیت خنک کننده، مبرد، تبخیر، و دمای میعان - انجام دهید و سپس بهترین اجزا را برای طراحی خود انتخاب کنید.

انتخابگر خنک کننده

ویژگی ها و مزایا

CoolSelector – ابزار محاسبه و انتخاب حرفه ای از Danfoss

Coolselector®2 را به صورت رایگان دانلود و استفاده کنید

صرفه جویی در زمان در محاسبات پیچیده

ترجیحات خود را سفارشی کنید

مشاهده و دانلود دقیق نمودارهای log(p)-h

گزارش های خوانا را صادر کنید تا با مشتریان و همکاران به اشتراک بگذارید

برای سفارش آسان، لیست کدهای مؤلفه را چاپ یا ذخیره کنید

اسناد

نوع
نام
زبان
دانلود
نوع فایل
چکیده
تمرینات Coolselector®2
انگلیسی
.pdf
راهنمای نصب
راهنمای نصب سرور Coolselector®2
انگلیسی
.pdf
تمرینات و کمک Coolselector®2

Coolselector را دانلود کنید

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

What are the key inputs required for Coolselector 2 to optimize HVACR system design?
Coolselector 2 requires a set of operating conditions as inputs to run unbiased calculations and select the best components for your design. These inputs include cooling capacity, refrigerant, evaporation temperature, and condensation temperature. By providing these inputs, Coolselector 2 can help optimize energy consumption and increase efficiency in any HVACR system.
How does Coolselector 2 ensure unbiased calculations for HVACR system design?

Coolselector 2 ensures unbiased calculations by using a comprehensive database of components and their performance characteristics. This database is regularly updated to reflect the latest developments in HVACR technology. By using this database, Coolselector 2 can provide accurate and unbiased calculations, unaffected by manufacturer or supplier biases, to help designers select the best components for their system.

What types of components can be selected using Coolselector 2?

Coolselector 2 allows designers to select a wide range of components for their HVACR system, including compressors, condensers, evaporators, expansion valves, and more. The software provides a comprehensive library of components from various manufacturers, making it easy to compare and select the best components for a specific design.

Can Coolselector 2 be used for both new and existing HVACR systems?

Yes, Coolselector 2 can be used for both new and existing HVACR systems. For new systems, Coolselector 2 can help designers optimize the system design and select the best components for maximum efficiency. For existing systems, Coolselector 2 can help identify opportunities for retrofitting and upgrading to improve energy efficiency and reduce energy consumption.

What are the benefits of using Coolselector 2 for HVACR system design?

The benefits of using Coolselector 2 for HVACR system design include optimized energy consumption, increased efficiency, and reduced costs. By selecting the best components for a specific design, Coolselector 2 can help designers create systems that are more efficient, reliable, and cost-effective. Additionally, Coolselector 2 can help designers reduce their environmental impact by minimizing energy consumption and emissions.

Is Coolselector 2 compatible with other design tools and software?

Yes, Coolselector 2 is compatible with other design tools and software commonly used in the HVACR industry. Coolselector 2 can be used in conjunction with CAD software, building information modeling (BIM) tools, and other design software to create a comprehensive design workflow. This compatibility enables designers to easily integrate Coolselector 2 into their existing design process.