ماشین حساب مجرای انعطاف پذیر

بر اساس اتلاف اصطکاک:

  • اتلاف اصطکاک (اینچ آب)، جریان هوای مجرای (CFM)، طول مجرا و تعداد خم ها را وارد کنید.
  • قطر کانال (اینچ) و سرعت کانال (FPM) را بخوانید.

بر اساس قطر کانال:

  • قطر مجرای گرد (اینچ)، جریان هوای کانال (CFM)، طول کانال و تعداد خم‌ها را وارد کنید.
  • اتلاف اصطکاک (اینچ آب) و سرعت کانال (FPM) را بخوانید.

مجرای مستطیلی معادل:

  • قطر مجرای گرد را وارد کنید.
  • طول دلخواه مجرای مستطیلی را وارد کنید.

قطر مجرای گرد معادل:

  • طول مجرای مستطیلی را وارد کنید.
  • عرض مجرای مستطیلی را وارد کنید.

حداکثر سرعت عرضه توصیه شده:

فوت در دقیقه
مجرای اصلی
مجرای شاخه ای
مسکونی
9000
600
تجاری
1300
900
صنعتی
1800
1000

نظرات بسته است