Refrigeration Formulas and Calculations

فرمول های تبرید معادلات ریاضی هستند که برای محاسبه خواص ترمودینامیکی و عملکرد سیستم های تبرید استفاده می شوند. این فرمول ها و کاربردهای آنها در سیستم های تبرید و تهویه مطبوع از جمله یخچال های مسکونی و تجاری، فریزر و تهویه مطبوع استفاده می شود. آنها همچنین در سیستم های تبرید صنعتی، مانند سیستم های مورد استفاده در فرآوری مواد غذایی، داروسازی و تولید مواد شیمیایی استفاده می شوند.

انبار سرد

همچنین ذکر این نکته ضروری است که این فرمول ها بر اساس شرایط ایده آل هستند و عملکرد واقعی سیستم می تواند با مقادیر محاسبه شده متفاوت باشد.


کار فشرده سازی

کار فشرده سازی یک مفهوم اساسی در زمینه تبرید و تهویه مطبوع است. این به کار انجام شده توسط کمپرسور برای فشرده سازی مبرد اشاره دارد که برای انجام فرآیند تبرید ضروری است. در این فرآیند، کمپرسور فشار و دمای مبرد را افزایش می دهد و باعث جذب گرما از هوا یا مایع اطراف می شود.

The amount of work done by a compressor can be calculated using the compression work formula, which is given by `W = h * q`. In this formula, W represents the compression work in Btu/min, h represents the heat of compression in Btu/lb, and q represents the refrigerant circulated in lb/min.

فرمول کار فشرده سازی ابزاری ساده و در عین حال قدرتمند است که می تواند برای تعیین کارایی یک سیستم تبرید استفاده شود. با دانستن کار تراکم و میزان گردش مبرد، می توان ضریب عملکرد (COP) سیستم را که معیاری برای بازده انرژی آن است محاسبه کرد.

ماشین حساب کار فشرده سازیBtu/lb

lb/minBtu/min


اسب بخار فشرده سازی

اسب بخار تراکمی اندازه گیری قدرت مورد نیاز برای فشرده سازی مبرد در یک سیستم تبرید یا تهویه مطبوع است. می توان آن را با استفاده از دو فرمول مختلف محاسبه کرد که هر دو بر اساس کار فشرده سازی انجام شده توسط کمپرسور هستند.

اولین فرمول برای اسب بخار تراکم:

"P = W / 42.4".

جایی که P توان تراکم بر حسب اسب بخار (hp) و W کار تراکم بر حسب Btu/min است.

ماشین حساب تراکمی اسب بخار (روش 1)Btu/minhp

فرمول دوم برای اسب بخار تراکم:

"P = c / (42.4 * COP)".

جایی که P توان تراکم بر حسب اسب بخار (hp)، c ظرفیت بر حسب Btu/min و COP ضریب عملکرد است.

ماشین حساب تراکمی اسب بخار (روش 2)Btu/min

hp

فرمول سوم برای اسب بخار تراکم در هر تن است:

`p = 4.715 / (COP)`

جایی که p اسب بخار کمپرسور در هر تن (hp/ton) و COP ضریب عملکرد است.

ماشین حساب تراکم اسب بخار در هر تنhp/Ton


COP - ضریب عملکرد

ضریب عملکرد (COP) معیاری برای سنجش کارایی یک سیستم تبرید یا تهویه مطبوع است. به عنوان نسبت مقدار سرمایش ارائه شده توسط سیستم به مقدار انرژی مورد نیاز برای راه اندازی سیستم تعریف می شود.

فرمول COP این است:

`COP = NRE / h`

در جایی که COP ضریب عملکرد است، NRE اثر تبرید خالص بر حسب Btu/lb و h گرمای فشرده سازی بر حسب Btu/lb است.

ماشین حساب ضریب عملکرد (COP).Btu/lb

Btu/lb


اثر تبرید خالص

اثر تبرید خالص (NRE) اندازه گیری مقدار گرمایی است که توسط مبرد جذب می شود که از طریق سیستم تبرید یا تهویه مطبوع جریان می یابد. این تفاوت بین آنتالپی بخار خروجی از اواپراتور و آنتالپی بخار ورودی به اواپراتور است.

فرمول NRE این است:

«NRE = hl – he».

در جایی که NRE اثر تبرید خالص در Btu/lb است، hl آنتالپی بخار خروجی از اواپراتور بر حسب Btu/lb و او آنتالپی بخار ورودی به اواپراتور در Btu/lb است.

ماشین حساب اثر تبرید خالصBtu/lb

Btu/lbBtu/lb


ظرفیت

ظرفیت اندازه گیری میزان سرمایش ارائه شده توسط یک سیستم تبرید یا تهویه مطبوع است. این محصول حاصل از گردش مبرد و اثر تبرید خالص است.

فرمول ظرفیت این است:

`c = q * NRE`

در جایی که c ظرفیت بر حسب Btu/min است، q مبرد گردشی بر حسب پوند در دقیقه و NRE اثر تبرید خالص بر حسب Btu/lb است.مبرد در گردش (q):

lb/min

Btu/lbBtu/min


جابجایی کمپرسور

جابجایی کمپرسور به حجم مبردی اطلاق می شود که توسط کمپرسور در واحد زمان فشرده می شود. حاصلضرب حجم گاز ورودی به کمپرسور و ظرفیت کمپرسور تقسیم بر اثر تبرید خالص است.

فرمول جابجایی کمپرسور به صورت زیر است:

`d = c * v / NRE`

جایی که d جابجایی کمپرسور بر حسب ft3/min، c ظرفیت بر حسب Btu/min، v حجم گاز ورودی به کمپرسور بر حسب ft3/lb، و NRE اثر تبرید خالص بر حسب Btu/lb است.

ماشین حساب جابجایی کمپرسورBtu/min

ft3/lb

Btu/lbft3/min


گرمای فشرده سازی

گرمای فشرده سازی میزان گرمایی است که کمپرسور به مبرد اضافه می کند و مبرد را فشرده می کند. این تفاوت بین آنتالپی بخار خروجی از کمپرسور و آنتالپی بخار ورودی به کمپرسور است.

فرمول گرمای فشرده سازی به صورت زیر است:

`h = (hlc) – (hec)`

در جایی که h گرمای تراکم بر حسب Btu/lb است، hlc آنتالپی بخار خروجی از کمپرسور بر حسب Btu/lb و hec آنتالپی بخار ورودی به کمپرسور بر حسب Btu/lb است.

ماشین حساب حرارتی فشرده سازیBtu/lb

Btu/lbBtu/lb


راندمان حجمی

راندمان حجمی معیاری است که نشان می دهد کمپرسور چقدر می تواند مبرد را فشرده کند. به عنوان نسبت وزن واقعی مبرد فشرده شده توسط کمپرسور به وزن تئوری که اگر کمپرسور با راندمان 100% کار می کرد فشرده می شود، تعریف می شود.

فرمول بازده حجمی به صورت زیر است:

`μ = (100 * (wa)) / (wt)`

در جایی که μ راندمان حجمی است، wa وزن واقعی مبرد فشرده شده توسط کمپرسور و wt وزن نظری مبرد است که اگر کمپرسور با راندمان 100٪ کار می کرد، می توان آن را فشرده کرد.

ماشین حساب بازده حجمیlb

lb%


نسبت تراکم

نسبت تراکم (CR) نسبت فشار سر به فشار مکش یک سیستم تبرید یا تهویه مطبوع است. اندازه گیری میزان فشرده شدن مبرد توسط کمپرسور است.

فرمول نسبت تراکم به صورت زیر است:

`CR = (ph) / (ps)`

در جایی که CR نسبت تراکم است، ph مطلق فشار سر در psia (پوند بر اینچ مربع مطلق) و ps فشار مطلق مکش در psia است.

ماشین حساب نسبت فشرده سازیpsia

psia